Stoughton

Stoughton grain elevators
Stoughton grain elevators

The town of Stoughton, Saskatchewan has two grain elevators – an ex Pioneer elevator and an ex Saskatchewan Pool grain elevator.

Ex Pioneer grain elevator in Stoughton, Saskatchewan
Ex Pioneer grain elevator in Stoughton, Saskatchewan

The grain elevator in town is the ex Saskatchewan Wheat Pool “C” elevator.

Ex Saskatchewan Wheat Pool grain elevator in Stoughton, SK, Aug 2015. Contributed by Steve Boyko.
Ex Saskatchewan Wheat Pool grain elevator in Stoughton, SK, Aug 2015. Contributed by Steve Boyko.

History

Grain elevators in Stoughton, SK, 1950.
Grain elevators in Stoughton, SK, 1950.

This photo from 1950 shows three grain elevators in Stoughton:

  1. Reliance Grain Co. Ltd.
  2. Scottish Wholesale Society Ltd.
  3. Unknown

Back to Saskatchewan grain elevators